Politisk program 2018-22

 

Mere respekt for borgernes penge

Ringsted har i 2017 den 6. højeste skatteprocent i landet. Det betyder at en familie i Ringsted, med en samlet skattepligtig indtægt på 650.000 kr. hver måned betaler næsten 1000 kr. mere i skat, end hvis familien havde boet i en kommune med skat på landsgennemsnittet. Samtidig bruger kommunen rigtig mange millioner på et Torveprojekt, som både ødelægger handlen i bymidten og skæmmer Ringsteds største attraktion – Sct. Bendts Kirke. En stemme til de Konservative er en stemme for Mere respekt for borgernes penge.

Vi konservative har som mål at kommuneskatten om 5 år er på landsgennemsnit – så hver husstand får en mærkbar lettelse , at dækningsafgiften for erhvervslivet er afskaffet samt at borgernes penge ikke er brugt på helt unødvendige prestige projekter.

Vi konservative vil endvidere arbejde for følgende vision:

Ringsted er i 2025 karakteriseret ved:

 • Garanteret og varieret pasningstilbud

Ringsted skal profileres som en kommune hvor der er pasningsmuligheder døgnet rundt og et varieret udbud af pasningsmuligheder. Således skal der også fremover være pasningsmuligheder  i både kommunale og private vuggestuer, børnehaver og dagplejer, ligesom der skal tilbydes pasning i skov – og landbørnehaver.

 • Landets bedste folkeskole

Vi ønsker at Ringsted har landets dygtigste elever. Derfor vil vi have et skolesystem hvor fagligheden vægtes meget højt. Samtidig skal rammerne for undervisningen fremtidssikres bla. ved modernisering af de fysiske rammer samt markant opprioritering af teknologianvendelsen.

 • Den hele uddannelsesby

Ringsted har gymnasiale og erhversrettede uddannelser. Vi ønsker flere uddannelser til byen således at  uddannelsetilbuddet bliver stadig bredere og favner flere niveuer. Vi vil at Ringsted i 2025 er en universitetsby, hvor vi i samarbejde med de etablerede universiteter udbyder undervisning, der kan understøtte det videnstunge erhvervsmiljø, vi ønsker.

 • Erhvervsbyen i midten

Ringsted ligger centralt. Dette skal udnyttes bedre ved en øget markedsføring af Ringsted som Erhvervsbyen i midten. Vi ønsker specielt at tiltrække videnstunge virksomheder – skabe Sjællands Silicon Valley. Vi ønsker vækst for mindre virksomheder, herunder vil vi skabe gode rammer for iværksættere. Vi vil afskaffe særskatten på erhvervslivet – dækningsbidraget.

 • En kommune med muligheder for de unge

Vi ønsker at udvikle kommunen, så den er mere attraktiv for de unge. De, som er vokset op i kommunen, skal have en god grund til at blive her, og andre skal kunne se fornuften i at tage hertil. Det realiserer vi med botilbud til unge, uddannelsesmuligheder, fritidstilbud samt miljøer, der gør det interessant at være netop her. Ringsted Kommune skal være attraktiv at være ung i. 

 • Et attraktivt handelsliv

Ringsteds handelsliv er ved at blive skævvredet. Omkring Ringstedet og Outlettet er der ekspansiv udvikling, medens bymidtens handel er stagnerende. Vi konservative vil understøtte væksten i ”Outlet- området” samt gøre det attraktivt at handle i bymidten. Herunder gøre det let at parkere i selve centrum.

 • Koordineret sundhedstilbud

Vi konservative vil styrke forebyggelsesindsatsen i relation til livsstilsygdomme, herunder bl.a. unges misbrug af alkohol og røg. Vi vil etablere et egentligt sundhedscenter, med borgeren i centrum, således at den enkelte ikke oplever et tomrum mellem de regionale og de kommunale sundhedstilbud.

 • Fritidsliv med livskvalitet

Ringsted har et rigt foreningsliv centreret omkring kulturelle og sportslige aktiviteter. Nogle foreninger er brede som eksempelvis RIMO og Ringsted fodbold, medens andre er mere smalle. Alle disse foreninger bidrager enormt til livskvaliteten i kommunen. Vi vil understøtte disse foreninger ved at give dem bedre rammevilkår bl.a. i form af øgede tilskud.

TMS håndbold, Benløse Floorball og RIF–gymnastik er nogle af Ringsteds flagskibe indenfor sporten. Også disse flagskibe skal have bedre vilkår så de kan bevare og udbygge deres førerpositioner.

 • Aktive og attraktive landdistrikter

Vi ønsker at landdistrikterne får bedre udviklingsmuligheder. Herunder ønsker vi landdistriktspolitikken revideret, så der lægges større vægt på samarbejdet med lokale græsrødder og foreninger samtidig med at der skal iværksættes initiativer til at understøtte bosættelse samt muligheder for etablering af lokale virksomheder.

 • Et godt sted at blive gammel

Ringsted skal være et godt sted at blive gammel. Vi ønsker at der er tilbud tilpasset den enkelte, så man trygt kan blive ældre. Vi ønsker, at de ældre på ny kan blive herrer i eget hus. Den konkrete bistand til den enkle skal fremover være fastlagt i en kontrakt, således at kommunen ikke ensidigt kan reducere servicen.

 • En miljøindsats i balance

 Vores miljøpolitik handler om balance og sammenhæng mellem menneskers behov for plads og udvikling, opmærksomhed på klimaforandringerne og naturens behov for beskyttelse. Derfor vil vi med ny teknologi sikre et bedre miljø og udbredelse af vedvarende energi. Samtidig ønsker vi en fortsat udvikling i den rekreative anvendelse af kommunens mange naturperler.

 • En ligeværdig enstrenget handicappolitik

Handicapområdet er i Ringsted delt op på flere forvaltninger. Det betyder, at man centralt mangler faglighed på området samt at handicapområdet reelt bliver nedprioriteret. Vi konservative ønsker at styrke fagligheden og opprioritere handicapområdet ved at samle det under en fælles ledelse, samt styrke fagligheden såvel centralt som decentralt. Vi ønsker, at der i samarbejde med brugere, pårørende og personale udarbejdes en Handicappolitik der kan fokusere den fremtidige indsats til gavn for brugerne.